Live stream preview

Watch this video and more on Campbell Yoga Online

Watch this video and more on Campbell Yoga Online

Start your free trial

Already subscribed? Sign in

The Yoga Sūtra of Patañjali

Yoga Sūtra 2.5

4m 29s

Up Next in Sadhana Pada

 • Yoga Sūtra 2.8

  दुःखानुशयी द्वेषः ॥८॥
  duḥkha-anuśayī dveṣaḥ ॥8॥

 • Yoga Sūtra 2.9

  स्वरस्वाहि विदुषोऽपि समारूढोऽभिनिवेशः ॥९॥
  svarasvāhi viduṣo-'pi samārūḍho-'bhiniveśaḥ ॥9॥

 • Yoga Sutra 2.12

  क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः ॥१२॥
  kleśa-mūlaḥ karma-aśayo dr̥ṣṭa-adr̥ṣṭa-janma-vedanīyaḥ ॥12॥